Tabele minimalnych wynagrodzeń

Związek Polskich Artystów Fotografików, zgodnie z wymogami nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 21 października 2010 roku, złożył projekt nowych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów fotograficznych.

Nowelizacja ta nałożyła na Organizacje Zbiorowego Zarządzania obowiązek złożenia nowych tabel wynagrodzeń do 20.06.2011.
Zgodnie z zapisami nowelizacji Ustawy, w momencie złożenia nowych tabel, dotychczas funkcjonujące nabierają mocy prawnej tabel zatwierdzonych i będą obowiązywały do czasu zatwierdzenia nowych tabel. Komisja Prawa Autorskiego, do której tabele są składane, ma 6 miesięcy na przyjęcie złożonych tabel lub odrzucenie ze wskazaniem zmian.

 

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE TABELE WYNAGRODZEŃ DO UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH:
Tabele Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) - zatwierdzone w 2001 r. i aktualizowana w 2005 r. :

1.  Dzienniki, tygodniki
2.  Czasopisma ilustrowane, dodatki (wykorzystanie nie reklamowe)
3.  Czasopisma branżowe, pracownicze, dla członków organizacji, klubów, informacje o imprezach, programy (teatr, TV, itp.), broszury      informacyjne (bez charakteru reklamowego)
4.  Komunikacja społeczna (public relation), działania marketingowe (użycie do prezentacji Demo)
5.  Książki, albumy, katalogi wystaw
6.  Encyklopedie, masowe poradniki ilustrowane, leksykony
7.  Książki szkolne, periodyki naukowe
8.  Zeszyty szkolne, bloki rysunkowe, notatniki
9.  Wystawy, publiczne prezentacje
10. Prezentacje ze wszystkich nośników
11. Zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu w ramach utworu audiowizualnego (nośniki: CD, DVD kaseta wideo)
12. Płyty CD, DVD, audio-video, kasety (MC)
13. Puzzle, karty do gry, obrazki do zbierania, naklejki, znaczki pocztowe
14. Opakowania, etykiety, karty bankowe, telefoniczne, bilety komunikacyjne, boarding passitp.
15. Plakaty (wprowadzenie do obrotu), druki na tekstyliach i inne zadrukowane materiały, tapety fotograficzne
16. Pocztówki, karty z życzeniami, podkładki - pod mysz, stołowe
17. Kalendarze
18. Kasetony podświetlane, prezentacje targowe, aranżacja wnętrz, dekoracja wystaw, inne duże formaty
19. Plakaty, bilboardy, tablice podświetlane, POS-y
20. Reklama prasowa, wkładki z ogłoszeniami
21. Prospekty, katalogi, broszury, mailing, sprawozdania firmowe, katalogi towarów firm wysyłkowych itp. środki reklamowe
22. Prospekty i katalogi turystyczne, mapy
23. Zwielokrotnienie w filmie reklamowym


     oraz dodatkowo nie ujęte w zatwierdzonych Tabelach stawek minimalnych ZPAF:
1.  Sugerowane stawki za wykonanie niektórych zdjęć na zlecenie
2.  Sugerowane wynagrodzenia - stawki minimalnych honorariów autorskich za wykorzystanie fotografii w Internecie.

 

Tabele, zebrane w jeden dokument, wraz z objaśnieniami są do pobrania jako

TABELE WYNAGRODZEŃ DO POBRANIA w postaci PDF

Zgodnie z Art. 110_16 ust. 2 obowiązującej Ustawy postanowienia umowne, określające wynagrodzenie mniej korzystne dla twórców oraz uprawnionych z tytułu praw pokrewnych niż wynikałoby to z zatwierdzonych Tabel Wynagrodzeń, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych Tabel. Oznacza to, że strony nie mogą skutecznie określić w umowie wynagrodzenia niższego niż wynikające z Tabel. Mogą natomiast uzgodnić wynagrodzenie wyższe, gdyż Tabele określają wynagrodzenie minimalne.

Tabele dotyczą wszystkich utworów fotograficznych. Utwór fotograficzny został wyszczególniony w Art. 1 ust. 3 Ustawy. Tabele stawek minimalnych stosuje się więc do utworów fotograficznych będących przedmiotem prawa autorskiego, czyli zarówno do utworów zawodowych fotografów jak i amatorów, niezależnie od tego czy są członkami Związku Polskich Artystów Fotografików (lub innych związków twórczych) czy nie są.

(źródło: zpaf.pl)